بزرگترین مجمع صنفی مهندسان مشاور استان اصفهان !!

برای حمایت از این نهاد مردم بنیان و استفاده از خدمات انجمن همکنون اطلاعات خود را به منظور عضویت وارد نمایید.

چشم‌انداز و برنامه راهبردي انجمن

به نام خدا

چشم‌انداز و برنامه راهبردي (استراتژي) انجمن صنفي مهندسان مشاور استان اصفهان

هيات مديره منتخب خردادماه 1393 انجمن صنفي مهندسان مشاور استان اصفهان، براي يك افق زماني سه ساله، چشم‌انداز زير را براي خود ترسيم نمود. بر اين اساس و براي تحقق آن، اهداف كلان، استراتژي‌ها و برنامه‌هاي عملياتي خود را به شرح زير تهيه، تدوين و تنظيم نموده است.

در افق سه ساله، انجمن صنفي مهندسان مشاور استان اصفهان با همكاري تنگاتنگ با دفتر نمايندگي استان اصفهان جامعه مهندسان مشاور ايران، به عنوان مرجع اصلي شركت‌هاي مهندسان مشاور ثبت شده در استان اصفهان شناخته خواهد شد.

مرجعي كه با فراهم آوردن امكانات و فرصت‌هاي متنوع به اعضاي خود كمك مي‌كند تا ضمن گسترش تعاملات شبكه‌اي با يكديگر و كارفرمايان بخش‌هاي دولتي، عمومي و خصوصي، از طريق حضور هر چه بيشتر و فعال‌تر در فعاليت‌هاي مندرج در اساسنامه، بر دانش،‌ تجربيات، اخلاقيات و مهارت‌هاي حرفه‌اي خود بيافزايد و به ارايه خدمات حرفه‌اي مهندسي بپردازد.

ماموريت انجمن صنفي مهندسان مشاور استان اصفهان

با توجه به اهداف مندرج در اساسنامه و به منظور دستيابي به جايگاه ترسيم شده در چشم‌انداز سه ساله موارد زير را ماموريت و رسالت خويش مي‌داند:

 • كمك به حفظ و تقويت بنيان‌هاي حرفه‌اي مهندسي مشاور در استان و كشور.
 • گردهم آوردن شركت‌ها، مديران و متخصصان شاغل در حرفه مهندسي مشاور در استان.
 • ايجاد فرصت‌ها و امكانات متنوع در نتيجه هم‌افزايي شركت‌هاي عضو، مديران و متخصصان حرفه.
 • ارتقاي سطح مهارت‌هاي فني، اخلاقي، مديريتي، اجتماعي و اقتصادي شركت‌هاي عضو، مديران و متخصصان شاغل.
 • ايجاد بسترهاي لازم براي فعاليت بيشتر شركت‌هاي عضو در سطح استان به سطح كشور و سطح كشور به خارج از كشور.

اهداف و راهبردهاي انجمن صنفي مهندسان مشاور استان اصفهان

انجمن صنفي مهندسان مشاور استان اصفهان، در مسير تحقق چشم‌انداز و به منظور انجام ماموريت و وظايفش و همچنين پايبندي به اصول اعتقادي و ارزش‌هاي محوري انجمن، در يك دوره زماني سه ساله مطابق برنامه زمان‌بندي زير:

 • يك ساله

با دعوت از تمام مهندسان مشاور استان براي عضويت، ضمن ارتباط با تمام كارفرمايان و مراجع دولتي، معرفي يك نماينده براي ارتباط مستمر را درخواست نمايد.

 • دو ساله

از طريق تعامل با مهندسان مشاور عضو و غير عضو براي رفع موانع همكاري فعال و عضويت آن‌ها و مذاكره با نمايندگان كارفرمايان دولتي و عمومي براي رفع موانع همكاري مستمر و آغاز ارتباط با كارفرمايان بخش خصوصي فعاليت مي‌نمايد.

 • سه ساله

با عضويت بيش از نود درصد از مهندسان مشاور سطح استان و ارتباط و همكاري مستمر با آن‌ها به پشتوانه قوي حرفه‌اي دست يابد و با ارتباط موثر با بيشتر كارفرمايان دولتي، عمومي و بخشي از كارفرمايان خصوصي براي تاثيرگذاري بيشتر در تصميم‌گيري‌هاي مرتبط به خدمات مهندسي مشاور دست يابد.

و در سه بخش فني- علمي، حقوقي- قراردادي و مالي، اهداف (سه هدف) و راهبردها (بيست و شش راهبرد) زير را در دستور كار خود قرار داده است.

هدف اول:

گسترش شور و نشاط در بين شركت‌هاي عضو و مديران آن از طريق فعاليت‌ها، رويدادها و ارتباطات اجتماعي.

راهبردهاي هدف اول:

 • حركت در چهارچوب شرح وظايف انجمن صنفي با توجه به اساسنامه و بازنگري در آن در صورت لزوم.
 • افزايش تعداد اعضا و ساماندهي هر چه بيشتر آن‌ها در قالب گروه‌هاي تخصصي و حرفه‌اي.
 • بسط و گسترش نظام‌هاي انگيزشي به منظور جذب، حفظ و حضور فعال اعضا در انجمن.

هدف دوم:

توانمندسازي سرمايه‌هاي انساني شركت‌هاي عضو از طريق ترويج آموزش‌هاي مورد نياز.

راهبردهاي هدف دوم:

 • برگزاري دوره‌هاي آموزشي و توان افزايي براي همكاران به منظور آشنايي با آخرين دستاورد‌هاي روز دنيا در زمينه‌هاي مرتبط.
 • برگزاري كارگاه‌ها و سمينارهاي تخصصي با توجه به استعلام قبلي در جهت ارتقاء دانش همكاران.
 • بازديد از پروژه‌هاي فعال، بزرگ و داراي اهميت در سطح استان اصفهان و يا ساير استان‌ها براي آشنايي بيشتر همكاران.

هدف سوم:

پايداري و ماندگاري اعضا و ارتباط مستمر و موثر انجمن با اعضا و ديگر ذينفعان.

 • مذاكره و تشويق مهندسان مشاور استان براي ايجاد وحدت رويه در رفتار شغلي با امضاي آيين‌ اخلاق حرفه‌اي مهندسان مشاور.
 • تهيه و تنظيم آيين‌نامه انتخاب مشاور برتر استان در هر سال در جهت تشويق مشاوران به رعايت قوانين و آيين‌نامه‌هاي مرتبط.
 • حضور حداكثري در تمام اركان و كميته‌هاي جامعه مهندسان مشاور ايران.
 • گسترش تعاملات دروني، ارتباط مستمر و موثر با اعضا و تشويق به مشاركت اعضا در قالب مشاركت‌هاي حرفه‌اي.
 • گسترش تعاملات بيروني با ايجاد و تداوم ارتباط با كارفرمايان دولتي، عمومي، خصوصي و ساير تشكل‌هاي حرفه‌اي و تخصصي داخلي و احياناً خارجي با حضور حداكثري براي تاثيرگذاري بيشتر مهندسان مشاور در تصميم‌سازي‌ها.
 • تحول ساختار ارتباطات و اطلاع‌رساني به اعضا و ساير ذينفعان.
 • بررسي و تعيين راه‌كارهاي قرارگيري مهندسان مشاور در جايگاه واقعي آن‌ها درديد كارفرمايان دولتي، عمومي و بخش خصوصي و ارتقاء سطح پذيرش خدمات مهندسي.
 • مطالعه لازم و تهيه پيشنهادهاي جامع در خصوص قوانين، مقررات و بخشنامه‌هاي مرتبط به مشاوران و پيمانكاران و ارايه به مراجع ذيصلاح.
 • تشكيل كميته حقوقي جهت استيفاي حقوق مشاوران در مجامع كشوري و مراكز قانون‌گذاري.
 • ايجاد سامانه حقوقي ثابت جهت مشاوره به اعضاء انجمن در خصوص قرارداد ها و مسائل حقوقي پيرامون آن.
 • تشكيل كميته داوري جهت رسيدگي به مشكلات مشاوران و كارفرمايان با الزام به پذيرش و اجراي آراي كميته.
 • عضويت ثابت انجمن در شوراي فني و شوراي برنامه ريزي استان
 • اعتلاي سطح انجمن به عنوان بخش قابل اطمينان و امين در سطح استان و تأثيرگذار در مسائل فني پروژه‌هاي عمراني.
 • پوشش دهي به پروژه‌هاي طراحي در سطح كشور به خصوص مناطق در حال توسعه.
 • تأمين تيم كارشناسي قوي جهت انجام مذاكرات با ادارات كل امور مالياتي و سازمان تأمين اجتماعي.
 • حل مشكل اعضاي انجمن با نهادهاي شهري و شهرداري‌ها
 • كارآفريني از طريق تعريف پروژه‌هاي جديد براي مشاورين به منظور خروج از بحران‌هاي مالي.
 • ايجاد ارتباط نزديك با انجمن‌هاي ساختماني و راهسازي و تعريف پروژه هاي طرح و ساخت، ارتباط بين پيمانكاران و مشاورين داراي رتبه‌هاي پائين جهت استفاده از اين مشاورين به عنوان دفتر فني پيمانكار و ايجاد مشاركت‌هاي داخلي در انجمن به منظورگرفتن پروژه‌هاي چند رتبه‌اي با توان مالي زياد و ورود به مناقصات بين المللي
 • بررسي نتايج اقدام‌هاي انجام شده در برنامه‌هاي يك و دو ساله و اصلاح اين برنامه‌ها در سال پاياني.
 • تهيه مكان دائمي انجمن.

شرکت های عضو

pol.jpgnaghshejahanpars.jpgss.jpgdddder.jpgdd.jpgUnthhitled.jpgddd.jpgkk.jpgasarab.pngdddddd.jpgazmonefolad.jpgUntitled.jpgflowplayer-700.jpglogo3.jpgfaratarh-logo.jpga.jpgll.jpglogo (1).jpg

کلمات کلیدی

آدرس انجمن صنفی

آدرس :
اصفهان، خیابان سجاد، مابین چهارراه آبشار و آپادانا، جنب شیرینی روژین، بن بست شهید عباسپور، پلاک 33، زنگ 2، طبقه اول
کدپستی :
81656-65793
تلفکس :
031-36410041 
وب سایت :
www.esce.ir
ایمیل :
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

جستجوی مطالب

MT